آموزش صداهای حروف (حروف صدادار)

2- حروف صدادار:

حروف صدادار(vowels) عبارتنداز : ( a ,e , i , o , u )

1-صدای فتحه ( ـَ )             مانند: گربهcat     هستم am

 2- aصدای (آ) مانند: هستند are بازو arm ماشین car

 3- صدای (ای) مانند: ساختنmake نام name

4- صدای (الف) با لب های آماده برای تلفظ(o)مانند:صدا کردنcall توت ball

توضیح: حرفaدر حالت زیر صدای( اِی) می دهد.

مانند: نامe           name +حرف بی صدا+a+ حرف بی صدا

1- صدای کسره( ـِ )مانند: رسیدنget خودکار pen توپ bell

e-2- صدای( اِی کشیده) مانند: بودنbe دیدن see

 1- صدای میان ( اِی) و(کسره ـِ)که آن را (یای ) کوتاه گویند.مانند:

i مداد pencil این this حرف اضافه در in

2- صدای (آی) مانند: زمانtime نه nine

3- صدای میان (کسره ـِ و فتحه ـَ) آن را به کسره تبدیل می شود.

 مانند:دخترgirl اولین first

توضیح: حرف در حالت زیر صدای (آی) می دهد.

مانند: پنج e      five+حرف بی صدا+i+حرف بی صدا

 1- صدای ( ـُ ) مانند: یاor برای for

2- صدای (الف) مانند: بالاtop زیاد lot

o3- صدای (اِو) مانند: بستن close باز open

 4- صدای (کسره ـِ) که با جمع کردن لب ها تولید می شود.مانند: پیشago

5- صدای (او کشیده) مانند: همچنینtoo انجام دادن do

 1- صدای میان (الف و فتحه) یعنی صدای میان (آ وا)مانند: فنجانcup بالا up

 u 2- صدای (کسره ـِ ) مانند: برگشتن tuurn

 3- صدای (یو) مانند: دانشگاهuniversity

/ 0 نظر / 46 بازدید