English Language Teaching آموزش زبان انگلیسی
 
قالب وبلاگ
نويسندگان
پيوندهای روزانه

حروف وصداهای ترکیبی:

ch(چ) مانند: صندلی chair

ph(ف)مانند: تلفن telephone

kh(خ) مانند: خانه (کلمه فارسی) khaneh

gh(ق – غ ) مانند: قند ghand

sh(ش) مانند: او she

zh(ژ) مژدهmozhdeh

gh(ف) مانند: خندیدن laugh

th(ث – ذ) سوم third این ها these

tion(شن) مانند: ملت nation

sionاگرپیش از حرف s یکی از حروف صدادار باشد صدای(ژن) در غیر این صورت با صدای (شن) تلفظ می شود.مانند: تصمیم گرفتن decision هیجان tension

tu(چ) مانند: تصویر picture

ee(یای کشیده) مانند: احتیاج داشتن need

oo(او کشیده) مانند: بعدازظهرafternoon وهم( اُ)کوتاه مانند:کتاب book

ou(اُوْ)مانند: بیرون out

حروف وصداهای ترکیبی:

ch(چ) مانند: صندلی chair

ph(ف)مانند: تلفن telephone

kh(خ) مانند: خانه (کلمه فارسی) khaneh

gh(ق – غ ) مانند: قند ghand

sh(ش) مانند: او she

zh(ژ) مژدهmozhdeh

gh(ف) مانند: خندیدن laugh

th(ث – ذ) سوم third این ها these

tion(شن) مانند: ملت nation

sionاگرپیش از حرف s یکی از حروف صدادار باشد صدای(ژن) در غیر این صورت با صدای (شن) تلفظ می شود.مانند: تصمیم گرفتن decision هیجان tension

tu(چ) مانند: تصویر picture

ee(یای کشیده) مانند: احتیاج داشتن need

oo(او کشیده) مانند: بعدازظهرafternoon وهم( اُ)کوتاه مانند:کتاب book

ou(اُوْ)مانند: بیرون out

ow(اَوْ) مانند: حالا now

 

[ ۱۳٩٢/٩/٦ ] [ ٢:٠٤ ‎ب.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]

2- حروف صدادار:

حروف صدادار(vowels) عبارتنداز : ( a ,e , i , o , u )

1-صدای فتحه ( ـَ )             مانند: گربهcat     هستم am

 2- aصدای (آ) مانند: هستند are بازو arm ماشین car

 3- صدای (ای) مانند: ساختنmake نام name

4- صدای (الف) با لب های آماده برای تلفظ(o)مانند:صدا کردنcall توت ball

توضیح: حرفaدر حالت زیر صدای( اِی) می دهد.

مانند: نامe           name +حرف بی صدا+a+ حرف بی صدا

1- صدای کسره( ـِ )مانند: رسیدنget خودکار pen توپ bell

e-2- صدای( اِی کشیده) مانند: بودنbe دیدن see

 1- صدای میان ( اِی) و(کسره ـِ)که آن را (یای ) کوتاه گویند.مانند:

i مداد pencil این this حرف اضافه در in

2- صدای (آی) مانند: زمانtime نه nine

3- صدای میان (کسره ـِ و فتحه ـَ) آن را به کسره تبدیل می شود.

 مانند:دخترgirl اولین first

توضیح: حرف در حالت زیر صدای (آی) می دهد.

مانند: پنج e      five+حرف بی صدا+i+حرف بی صدا

 1- صدای ( ـُ ) مانند: یاor برای for

2- صدای (الف) مانند: بالاtop زیاد lot

o3- صدای (اِو) مانند: بستن close باز open

 4- صدای (کسره ـِ) که با جمع کردن لب ها تولید می شود.مانند: پیشago

5- صدای (او کشیده) مانند: همچنینtoo انجام دادن do

 1- صدای میان (الف و فتحه) یعنی صدای میان (آ وا)مانند: فنجانcup بالا up

 u 2- صدای (کسره ـِ ) مانند: برگشتن tuurn

 3- صدای (یو) مانند: دانشگاهuniversity

[ ۱۳٩٢/٩/٦ ] [ ٢:٠٠ ‎ب.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]

[ ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ ] [ ٢:٠٥ ‎ق.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]

آموزش زبان انگلیسی

[ ۱۳٩٠/۱٠/۱٩ ] [ ۱:٤٢ ‎ق.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]

زبان انگلیسی دارای 26 حرف است که صداهای حروف را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم:

1- صداهای حروف بی صدا ونیمه صدادار                       

:The English consonnats

این حروف عباتنداز:

bصدای (ب) مانند:کتابbook

cپیش از e , i ,yغالباً صدای (س) می دهد.مانند:pencilمداد bicycle دوچرخه face صورت

درسایر موارد صدایk (ک) می دهد.مانند:ماشینcar

dصدای (د) مانند:درdoor میزتحریر deskfصدای (ف) مانند:پنکهfan ماهی fish

gپیش از e , i ,yگاهی صدای (ج) وگاهی صدای (گ) ودرسایر موارد صدای (گ) می دهد.مانند:

لیوانglass سگ dog کیف bag پرتقال orange مرد روحانی clergyman

hصدای (هـ یا ح) مانند:مرغhen دست hand کلاه hat

kصدای (ک) مانند:کتابbook ساختن make

توضیح : اگرk در اول کلمه و قبل از nباشد ، تلفظ نمی شود.

مانند:زانوknee دانستن know

lصدای (ل) مانند:نگاه کردنlook توپ ball زنگ bell میز table

mصدای(م) مانند:مردman صبح morning هستم am

nصدای (ن) مانند:گردنneck پنکه fan دست hand

pصدای(پ) مانند:خودکارpen نقشه map سیب apple

qصدای (ک) ولی همیشه با(u ) همراه است وصدای (کو kw) می دهد.

مانند:پرسشquestion سریع quick

rصدای مانند:چهارfour خط کش ruler قرمز red

sغالباً (س) و چنانکه بین دو حرف صدا دار واقع شود صدای (ز _ z) می دهد.

مانند:میزتحریرdesk آقا sir بینی nose

tصدای (ت) مانند:اماbut میز table خواهر sister

vصدای (و) با تلفظ فارسی یعنی با قراردندان های جلو بالا برروی لب پایین تولید می شود.

مانند:خیلیvery دوازده twelve

wصدای (واو) با تلفظ عربی با گرد کردن لب ها به طوری که دندان های بالا روی لب پایین قرار نگیرد.مانند:ماwe دیوار wall خوب well

توضیح: 1- اگرw در اول کلمه و پیش از (r)قرار گیرد تلفظ نمی شود. مانند:

نوشتنwrite

توضیح:2- اگرwدر وسط یا آخر کلمه وبا حرف صدادار دیگری ترکیب شود جزو حروف صدادار می باشد.مانند:دوtwo حالا now

xصدای (کس) بطوری که ک حرکت نداشته باشد.مانند: جعبه box و گاهی هم صدای (گز) می دهد.مانند: مثال example

y1- صدای (ی) مانند:بلهyes دیروز yesterday

2- صدای میان (آی) و (ای) مانند:مال منmy بوسیله by

3- صدای (ای) مانند:میهمانیparty بردن carry

( حروف بی صدا را در زبان انگلیسیconsonant می گویند)

[ ۱۳۸٥/٢/۳۱ ] [ ۳:۱۳ ‎ق.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]
این وبلاگ متعلق به حسين خالقي می باشد
[ ۱۳۸٥/٢/۳۱ ] [ ۳:٠٩ ‎ق.ظ ] [ حسین خالقی ] [ نظرات () ]
          

.: Weblog Themes By SibTheme :.

درباره وبلاگ

موضوعات وب
 
آرشيو مطالب
صفحات دیگر
امکانات وب